Δυνατότητες

Δημιουργήστε εύκολα και άμεσα τα νέα ηλεκτρονικά τιμολόγια και πραγματοποιήστε τις αποστολές σας μέσω email.
Απευθείας σύνδεση με την πλατφόρμα myDATA την Α.Α.Δ.Ε.

Συνδέστε την επιχείρησή σας με τον Λογιστή
Αυτόματη πληροφόρηση του λογιστικού γραφείου για όλα τα δεδομένα που επιλέγετε να γνωρίζει.
Με την αξιοπιστία της Microsoft και του Microsoft Azure image

Χρήσιμα Video

Έκδοση Παραστατικών

Reports και Οικονομική Πληροφόρηση

Έξυπνα Εργαλεία & Λειτουργίες

An unhandled error has occurred. Reload 🗙